Prevención de la perdida auditiva CEAM Cabanyal / Prevenció de la pèrdua auditiva CEAM Cabanyal

Escrito por AICCV el .

AICCV en el CEAMAICCV en el Centro Especializado de Atención al Mayor (CEAM)

El pasado 20 de diciembre de 2019, AICCV impartió una charla al CEAM (Centro Especializado de Atención al Mayor) Cabañal. A la charla se trataron contenidos relativos a la prevención de la pérdida auditiva, las ayudas técnicas, la accesibilidad a la comunicación, el aislamiento y la exclusión social que provoca la diversidad funcional auditiva. Durante la jornada se proyectaron varios cortometrajes protagonizados por personas con IC, de varias franjas de edad. Asímismo, se realizaron varias pre-audiometrías a las personas asistentes.

Esta actividad estuvo enmarcada dentro del Programa “3G y 4G: capacitando a grupos de la tercera y cuarta edad”, subvencionado por la Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas.

Al finalizar la sesión, se pasaron encuestas de satisfacción sobre calidad de la actividad y se entrego a la dirección del CEAM dos libros titulados: “El IC y las persones mayores” y “Preguntas y Respuestas sobre el Implante Coclear”.

Esta entrega de material estuvo englobada dentro del Programa APICFA, subvencionado también por el organismo público antes mencionado.

Hay que remarcar, que toda la sesión contó con subtitulado en directo por parte de AICCV.

El passat 20 de desembre de 2019, AICCV va impartir una xerrada al CEAM Cabanyal. A la xerrada es varen tractar continguts relatius a la prevenció de la pèrdua auditiva, les ajudes tècniques, l’accessibilitat a la comunicació, l’aïllament i l’exclusió social que provoca la diversitat funcional auditiva. Durant la jornada es van projectar diversos curtmetratges protagonitzats per persones amb IC, de diverses franges d’edat. Així mateix, es realitzaren diverses pre-audiometries a les persones assistents.

Aquesta activitat va estar emmarcada dins del Programa “3G i 4G: capacitant a grups de la tercera i quarta edat”, subvencionat per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

En finalitzar la sessió, es van passar enquestes de satisfacció sobre qualitat de l'activitat i es va lliurar a la direcció del CEAM dos llibres titulats: “L’IC i les persones majors” i “Preguntes i Respostes sobre l'Implant Coclear”.

Aquest lliurament de material va estar englobat dins del Programa APICFA, subvencionat també per l'organisme públic abans esmentat.

Cal remarcar, que tota la sessió va comptar amb subtitulat en directe per part d’AICCV.

XARXES SOCIALS I ACCESSIBILITAT - REDES SOCIALES Y ACCESIBILIDAD

Escrito por AICCV el .

Redes Sociales - Xarxas Socials. AICCV Xarxas Socials - Redes Sociales. AICCV

L'11 de desembre, AICCV va impartir un taller relacionat amb l'ús i maneig de les xarxes socials enfocat des d'una perspectiva inclusiva en el seu vessant d'accés a les tecnologies i a la informació.

Entre les xarxes socials es va treballar amb les aplicacions de: Facebook, Twitter, Instagram, Canal YouTube i amb la pàgina Web d'AICCV.

Així mateix, els i les sòcies van participar en una investigació del grup TRAMA, la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló i altres cinc universitats espanyoles més en un projecte d'investigació anomenat "Inclusió social, Traducció Audiovisual i Comunicació Audiovisual", finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat. L'estudi va consistir a contestar a un qüestionari sobre la qualitat dels subtítols de diverses notícies informatives, posterior a la seua visualització. Des d'AICCV, volem agrair el treball realitzat per l'UJI, especialment a Irene de Higes i Juliol dels Reis.

El 11 de diciembre, AICCV impartió un taller relacionado con el uso y manejo de las redes sociales enfocado desde una perspectiva inclusiva en su vertiente de acceso a las tecnologías y a la información.

Entre las redes sociales se trabajó con las aplicaciones de: Facebook, Twitter, Instagram, Canal YouTube y con la página Web de AICCV.

Asimismo, los y las socias participaron en una investigación del grupo TRAMA, la Universidad Jaime I (UJI) de Castellón y otras cinco universidades españolas más en un proyecto de investigación llamado “Inclusión social, Traducción Audiovisual y Comunicación Audiovisual”, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. El estudio consistió en contestar a un cuestionario sobre la calidad de los subtítulos de diversas noticias informativas, posterior a su visualización.

Desde AICCV, queremos agradecer el trabajo realizado por la UJI, en especial a Irene de Higes y Julio de Los Reyes.

AICCV CELEBRA LA SEUA ASSEMBLEA ANUAL DE SOCI@S! - AICCV CELEBRA SU ASAMBLEA ANUAL DE SOCI@S

Escrito por AICCV el .

 Asamblea - Assemblea AICCV

Ahir dia 11 de desembre, AICCV celebrà l'assemblea anual de socis/as les quals van ser realitzades el mateix dia l'assemblea extraordinària i l'ordinària.

En la primera es van tractar temes relatius a canvis dins de la composició de la Junta Directiva i la modificació dels estatuts; i en la segona es van tractar temes referents a l'evolució de l'activitat de l'entitat des de 2018 fins a l'actualitat, el balanç econòmic i les previsions per a 2020.

En l'assemblea van participar membres de la Junta Directiva d'AICCV, socis/as i el personal tècnic de l'entitat.

Cal destacar, que totes les propostes formulades durant l'assemblea van ser aprovades per una unanimitat, símptoma de la cohesió social de totes les persones que formen part d'AICCV, caminant junts cap a la consecució dels drets humans en plenitud de les persones amb diversitat funcional auditiva.

Ayer día 11 de diciembre, AICCV celebro la asamblea anual de socios/as, siendo realizadas el mismo día la asamblea extraordinaria y la ordinaria.

En la primera se trataron temas relativos a cambios dentro de la composición de la Junta Directiva y la modificación de los estatutos; y en la segunda se trataron temas referentes a la evolución de la actividad de la entidad desde 2018 hasta la actualidad, el balance económico y las previsiones para 2020.

En la asamblea participaron miembros de la Junta Directiva de AICCV, socios/as y el personal técnico de la entidad.

Cabe destacar, que todas las propuestas formuladas durante la asamblea fueron aprobadas por una unanimidad, síntoma de la cohesión social de todas las personas que forman parte de AICCV, caminando juntos hacia la consecución de los derechos humanos en plenitud de las personas con diversidad funcional auditiva.

AICCV participa en las jonadas de discapacidad de las universidades valencianas. AICCV participa en les jornades de discapacitat de les universitats valencianes

Escrito por AICCV el .

AICCV en Universidad Politécnica de Valencia
AICCV en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). AICCV en la Universitat Politècnica de València (UPV)
AICCV en la Universidad de Valencia
AICCV en la Universidad de Valencia (UV). AICCV en la Universitat de València (UV)

El 3 de diciembre con motivo de la celebración del Día de la Diversidad Funcional, AICCV participó en las jornadas de visibilización y sensibilización organizadas por el Servicio de Atención al Estudiante de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Fundación CEDAT. Asimismo, el 4 de diciembre con el mismo motivo AICCV asistió a las jornadas organizadas por la Unidad de Integración para las Personas con Discapacidad de la Universidad de Valencia (UV), celebradas en la Facultad de Medicina.

Durante las jornadas, se habló sobre la pérdida auditiva, la escucha segura y el implante coclear (IC). Además, se realizaron varias pruebas de pre-audiometría al alumnado de la UV y de la UPV, así como a otros profesionales que participaron en las jornadas.

Desde AICCV, queremos agradecer a la UPV y a la UV la invitación al acontecimiento y felicitarlos por la buena organización y el transcurso de ambas jornadas.

¡Hasta el año que viene!

El 3 de desembre amb motiu de la celebració del Dia de la Diversitat Funcional, AICCV va participar en les jornades de visibilització i sensibilització organitzades pel Servei d'Atenció a l'Estudiant de la Universitat Politècnica de València (UPV), Fundació CEDAT. Així mateix, el 4 de desembre amb el mateix motiu, AICCV va assistir a les jornades organitzades per la Unitat d'Integració per a les Persones amb Discapacitat de la Universitat de València (UV), celebrades en la Facultat de Medicina.

Durant les jornades, es va parlar sobre la pèrdua auditiva, l'escolta segura i l'implant coclear (IC). A més, es van realitzar diverses proves de preaudiometria a l'alumnat de la UV i de la UPV, així com a altres professionals que van participar en les jornades.

Des d’AICCV, volem agrair a la UPV i a la UV la invitació a l'esdeveniment i felicitar-los per la bona organització i el transcurs de totes dues jornades.

Fins a l'any que ve!

C/ Taula de Canvis, 8 pta.2
46001 Valencia

Tlf: +34.96.202.51.22

aiccv@implantecoclear.org

Logo QUAES Logo Generalitat Comunidad Valenciana Logo Fundación AICE