Bo Social d'Electricitat per a consumidors vulnerables, presenta novetats per a afectats pel COVID

Escrit per AICCV on .

El Bo Social d'Electricitat és un mecanisme regulat pel Govern que busca protegir a consumidors vulnerables amb menors possibilitats econòmiques.

Els criteris actuals per a ser beneficiari del Bo Social d'Electricitat es recullen en el Reial decret 897/2017, de 8 d'octubre de 2017 i en el Reial decret llei 15/2018, de 5 d'octubre de 2018.

Les persones amb 33% de discapacitat o més (totes les persones implantades coclears ho són) poden ser especialment susceptibles de ser receptores.

El bo té una validesa de dos anys, sent renovable. Per a renovar-ho s'aportarà la mateixa documentació que per a la seua petició primera, excepte en el cas de les famílies nombroses, per als qui serà vàlid fins que caduque aquest títol.

Depenent de la renda del consumidor de l'any anterior, se li aplicara 25%, 40% i fins al 100% de descompte en la factura d'electricitat. Es tindrà en consideració si el demandant és pensionista, si està en atur, si té discapacitat o és família nombrosa o monoparental i la seua situació de vulnerabilitat davant de la crisi del COVID-19.

Davant la nova situació del COVID-19 s'apliquen les següents mesures extra: Es pot optar al Bo Social per a afectats pel COVID en cas que el titular del contracte de subministrament d'electricitat, o algun membre de la seua unitat familiar, haja vist reduïts els seus ingressos de manera substancial a causa d'alguna de les següents circumstàncies:

• Desocupació

• ERTE

• Empresaris amb reducció de jornada per motiu de cures, o altres circumstàncies similars.

A més, de manera automàtica i després d'haver rebut el bo social elèctric, els consumidors més vulnerables, rebran el Bo Social Tèrmic, de manera anual s'aplicarà un descompte del 25% o del 40% depenent de la renda de l'any anterior i de la zona climàtica en la qual residisca el consumidor. Els receptors d'aquest bo rebran en el seu domicili un document del Ministeri Per a la Transició Econòmica que hauran de retornar emplenat i signat.

Els requisits indispensables per a ser receptor del Bo Social Elèctric són:

• Que el subministrament estiga destinat a la residència habitual del titular.

• Que el subministrament estiga acollit al Preu Voluntari per al Xicotet Consumidor (PVPC)

I la documentació a entregar és:

1. Formulari de Bo Social signat per tots els membres de la unitat familiar majors de 14 anys.

2. Fotocòpia del DNI o NIE del titular i de cadascun dels membres de la unitat familiar inclosos els menors de 14 anys que disposen d'ell.

3. Fotocòpia del llibre de família o certificació de la fulla individual del Registre Civil del titular i de cadascun dels integrants de la unitat familiar o qualsevol altre document expedit per l'autoritat competent que acredite, de manera fefaent, l'estat civil del sol·licitant (per exemple, "certificat de fe de vida i estat").

4. Certificat d'empadronament en vigor del titular i de tots els membres de la unitat familiar.

5. Fotocòpia del títol de família nombrosa. (EN CAS DE SER-HO).

6. Certificat dels Serveis Socials de l'òrgan competent, o del qual designe la comunitat autònoma, que acredite Circumstàncies Especials. SOLS NECESSARI EN CAS DE COMPLIR CIRCUMSTÀNCIES ESPECIALS (EXCEPTE LES FAMÍLIES MONOPARENTALS).

Per a saber on tramitar el bo consulte amb la seua companyia elèctrica.

C/ Taula de Canvis, 8 pta.2
46001 Valencia

Tlf: +34.96.202.51.22

aiccv@implantecoclear.org

Usamos cookies para mejorar nuestro sitio web y su experiencia al usarlo. Se han instalado las cookies utilizadas para el funcionamiento esencial de la web. Para leer más acerca de la política de privacidad, vea Política de privacidad.

Política de Cookies